Ga naar hoofdinhoud
Bellen gaat sneller: 06 249 11 763

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement
Joke Pluijm Training & Coaching

Algemene voorwaarden 140518

0. Algemeen
0.a. Joke Pluijm Training & Coaching is uitvoerder van de opdrachten voortvloeiend uit een overeenkomst, behorend aan deze Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden genoemd.

0.b Joke Pluijm Training & Coaching is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 52833259 met naam MOJO, BTW-nummer NL141170694 en bankrekeningnummer bij de BUNQ BANK met IBAN-nummer NL07KNAB0255899165. Onder Joke Pluijm Training & Coaching horen de labels: Me, Myself and a little Magic & MOJO Project Ondersteuning. Op deze labels zijn dezelfde Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van pas.

0.c. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich akkoord verklaart met deze Algemene Voorwaarden is hierna te noemen: opdrachtgever/trainee/coachee.

0.d. Deze algemene voorwaarden richt zich op natuurlijke personen en rechtspersonen waarbij geldt dat bij inhuur van trainer/coach van bij tekenen van overeenkomst nadere, aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen worden overlegd.

1. Aanmelden

1.a. De aanmelding voor trainingen, yogalessen of coaching dient te geschieden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website, een e-mail of tijdens een kennismakinggesprek.

1.b. Op alle aanmeldingen door particulieren geldt een bedenktijd van 7 dagen. Na deze termijn is de aanmeldingsovereenkomst bindend.

1.c. Joke Pluijm Training & Coaching zal na ontvangst van de aanmelding binnen 5 werkdagen van de training of coachtraject een bevestiging sturen, alsmede een factuur aan het einde van de maand..

1.d. Ter wille van de kwaliteit van opleidingen of trainingen en het beoogde eindresultaat behoudt Joke Pluijm Training & Coaching zich het recht voor de aanmelding van een opdrachtgever/trainee/coachee te weigeren. Zie hiervoor artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

1.e. Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt Joke Pluijm Training & Coaching zich het recht voor de start van opleidingen of trainingen uit te stellen, indien zich minder dan 5 trainees/coachees hebben aangemeld.

1.f. De opdrachtgever/trainee/coachee verklaart door middel van betaling van de factuur, het aangaan van het eerste coaching gesprek of ondertekening en retourzending van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarden van Joke Pluijm Training & Coaching als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.

1.g. Coachees ontvangen na afloop van een coachsessie digitaal of schriftelijk een factuur van geleverde diensten.

1.h. Coachees voldoen de factuur uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur.
2. Toelating, selectie en beschikbaarheid

2.a. Joke Pluijm training en Coaching bepaalt welke trainees/coachees aan trainingen worden toegelaten en behoudt zich het recht voor de aanmelding van een opdrachtgever/trainee/coachee te weigeren. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de opdrachtgever/trainee/coachee zich bewust is van het feit dat het training of coaching betreft en geen therapie.

2.b. Bij de opzet van de trainingen is er vanuit gegaan dat de trainees/coachees de gehele training aanwezig zijn. Indien de training dit vereist, dient ook ’s avonds en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen verrichten. Joke Pluijm Training & Coaching heeft het recht bij herhaalde absentie van een opdrachtgever/trainee/coachee de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van deelnamekosten kan worden ontleend.

2.c. Indien zich voor trainingen meer trainees/coachees melden dan kunnen worden geplaatst, wordt naast geschiktheid de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige trainees/coachees een plaats aangeboden op de eerstvolgende training met dezelfde inhoud.

3. Deelnamekosten

3.a. De deelnamekosten dienen uiterlijk 1 week voor de aanvang van de training te zijn voldaan. Voor coaching worden de kosten per sessie achteraf gefactureerd mits anders overeengekomen.

3.b. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft het recht de opdrachtgever/trainee/coachee de toelating tot de opleiding of training te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

3.c. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/trainee/coachee.

4. Annuleren

4.a. Annulering door trainees dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop Joke Pluijm Training & Coaching de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

4.b. tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training: 10%

4.c. tussen 2 en 1 maand voor aanvang van de opleiding of training: 50%

4.d. binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding of training: 100%

4.e. In geval van annulering vooraf heeft de trainee te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt alleen voor de gehele opleiding of training en niet per module.

4.f. Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van deelnamekosten plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan Joke Pluijm Training & Coaching worden voorgelegd.

4.g. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever/trainee/coachee, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, kan besluiten dat de deelnamekosten kunnen worden gebruikt voor deelname aan de eerstvolgende training met dezelfde inhoud.

4.h. Joke Pluijm Training & Coaching heeft het recht om – met duidelijke opgaaf van redenen – de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever/trainee/coachee te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan met betrekking tot deze training betaalde bedrag. Bedragen worden binnen 30 dagen gerestitueerd.

4.i. Annulering door coachees voor coachgesprekken dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

4.j. tot drie dagen voor de geplande aanvang van het gesprek: 10%

4.k.tot twee dagen voor de geplande aanvang van het gesprek: 50%

4.l. binnen één dag voor de geplande aanvang van het gesprek: 100%

5. Auteursrechten

5.a. Zonder schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen die niet door worden verzorgd.

5.b. Foto’s en filmopnamen gemaakt tijdens de opleidingen of cursussen kunnen worden gebruikt voor reclame uitingen en websites. is eigenaar van de door haar gemaakte opnamen.

6. Aansprakelijkheid

6.a. Joke Pluijm Training & Coaching is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Joke Pluijm Training & Coaching, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of opdrachtgever/trainee/coachee en/of mede faciliterende organisatie.

6.b. Joke Pluijm Training & Coaching is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of trainee/coachee hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

6.c. Joke Pluijm Training & Coaching is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

7. Wijziging

7.a. Joke Pluijm Training & Coaching behoudt zich het recht voor een training voor aanvang uit te stellen of af te gelasten. In geval van uitstel blijft de overeenkomst tot deelname in stand, met een maximale termijn van 6 maanden. In geval van afgelasting ontvangen de opdrachtgever/trainee/coachees de reeds betaalde deelnamekosten terug.

7.b. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de opdrachtgever/trainee/coachee in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen.

8. Klachten

8.a. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van Joke Pluijm Training & Coaching via info@jokepluijm.nl. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing. Joke Pluijm Training & Coaching is niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

9. Privacy verklaring volgens de richtlijnen van de AVG van 25 mei 2018
Deze verklaring is van toepassing op alle door Joke Pluijm Training & Coaching geleverde producten en diensten.
Joke Pluijm Training & Coaching , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

9.a Persoonsgegevens die wij verwerken
Joke Pluijm Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Joke Pluijm Training & Coaching van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Joke Pluijm Training & Coaching in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens
Joke Pluijm Training & Coaching vraagt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
9.b Waarom we gegevens nodig hebben
Als u contact hebt opgenomen met Joke Pluijm Training & Coaching en/of een overeenkomst heeft afgesloten dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Joke Pluijm Training & Coaching . Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Joke Pluijm Training & Coaching . Wilt u zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken in de nieuwsbrief.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

9.c Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Joke Pluijm Training & Coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij en zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken.

9.d Hoe lang we gegevens bewaren
Joke Pluijm Training & Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en de wettelijke bewaarplicht voor de administratie toepassen.

9.e Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Joke Pluijm Training & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is kortgesloten dat zij werken met een privacyreglement dat voldoet aan de AVG. Hiermee dragen we zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

9.f In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Joke Pluijm Training & Coaching maakt geen gebruik van Cookies.

9.g Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@jokepluijm.nl.
9.h Beveiliging
Joke Pluijm Training & Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Joke Pluijm Training & Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Joke Pluijm Training & Coaching toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Joke Pluijm Training & Coaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal Joke Pluijm Training & Coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

9.i Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Joke Pluijm Training & Coaching u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@jokepluijm.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegeven, deze algemene voorwaarden inclusief de Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@jokepluijm.nl

Versie 14 mei 2018

Back To Top